Adatkezelési tájékoztató

A üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében alkalmazott gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalra látogató személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Adatkezelő

Cégnév: HUTEX ’97 Kft.
Székhely: 3388 Poroszló, Alkotmány u. 81.
Adószám: 11177616-2-10
Képviseli: Csicsman Sándor
Telefon: 06 30 953 5328
E-mail: profiarnyekolas19@gmail.com
Web: profiarnyekolas.hu

a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete
– adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés,
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
– adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
– személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
– adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg,
az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a
tagállami jog is meghatározhatja
– az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez
– adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
– címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett
adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak
megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak
– harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal
a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes
adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes
adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az
alábbiakra:
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható
módon kell végezni.
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul törölni kell.
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak
szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak
akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból történik.
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával
szembeni védelmet is ideértve.
Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó
információ esetében alkalmazni kell

A kezelt adatok köre

Sütik

A honlap megtekintése során önműködően rögzítésre kerülhetnek a felhasználó látogatásának kezdő és
befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a
böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer önműködően statisztikai adatokat
generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal.
A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
A www.profiarnyekolas.hu weboldal által önműködően mentett adatok felsorolása:

Sütik

– A meglátogatott oldal azonosítója

Munkamenet sütik

A cookie-k közül vannak olyanok, amelyek nélkülözhetetlenek a Weboldal és annak egyes
funkciói működéséhez, például a Weboldalon történő navigáláshoz. Ezeket nevezzük session
cookie‐nak (munkamenet cookie). Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a Felhasználóról olyan
információkat, amelyekkel a Felhasználókat azonosítani lehetne (személyes adat), amelyeket
marketing célból fel lehetne használni, illetve amelyek emlékeznének arra, hogy a Felhasználó
milyen más weboldalakon, a Weboldal milyen aloldalain járt. A weboldalra való belépéskor
jönnek ezek létre és a kiszolgáló szerveren tárolódnak és a böngésző ablak bezárásakor, a
böngészőből való teljes kilépéskor ezek önműködően törlésre kerülnek.

sütik

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt
tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.
A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével
javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és
helyileg releváns tartalmakat kínál fel.
A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében,
hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.
E honlap megfelelő, kényelmes, testre szabott működéséhez u.n. „sütiket”, adatfájlokat (angolul: cookies)
kell elhelyeznünk számítógépén.
A weboldal látogatója a honlapra érkezve az oldal alsó sávjában egy süti tájékoztatót láthat, mely egyrészt
tájékoztatást ad a süti alkalmazás tényéről, másrészt az alkalmazott sütiket négy fő kategóriába sorolja,
melyből három esetében (javasolt, statisztikai és marketing) pipák segítségével, külön-külön is
lehetőséget ad azok elfogadására vagy visszautasítására. Ezek a beállítások bármikor megváltoztathatók.

Mik azok a sütik?

A sütik apró szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve
mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és
személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével
kapcsolatos további egyedi beállításokat, pl. hogy a sütik elfogadásáról szóló felugróablak ne töltődjön
be minden alkalommal, amikor az oldalunkra látogat), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden
egyes alkalommal, vagy állandóan csukogatni a zavaró felugró ablakokat, amikor honlapunkra
visszalátogat, vagy az aloldalaink között szörfölget.

Mire használhatók a sütik?

Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó böngészésre használt eszközének felismerését, és ezáltal
releváns, kényelmesen használható, a felhasználó igényeire szabott tartalom megjelenítését. A sütik a
felhasználó számára egyszerűbb, gyorsabb, kényelmesebb böngészést tesznek lehetővé. Ugyanakkor
bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal
(látogatottsági statisztikákkal) szolgálnak a közösségi médiáknak, internetes hirdetési ügynökségeknek a
felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. Az így szerzett statisztikák segítségével tudjuk a
weboldalunk felépítését és tartalmát a látogatók igényeinek megfelelően alakítani, mindezt anonim
módon. Tehát a sütik semmilyen személyes adatot nem tárolnak a weboldalunk látogatóiról, kizárólag
csak az Ön számítógépét/eszközét és bizonyos beállításait, böngészési szokásait képesek beazonosítani.
Tehát a weboldal, vagy annak tulajdonosa önről semmilyen személyes adatot nem tárol, az Ön személyét
nem képes beazonosítani. Az Önt azonosító sütik az Ön számítógépén találhatóak, melyet a weboldalunk
lekérdez, ha honlapunkra/weboldalunkra látogat. FONTOS!! A sütik letöltését ön a böngészőjében
letilthatja és ezek után sem a mi honlapunk, sem más weboldalak nem lesznek képesek sütiket
küldeni a gépére. (részletek lentebb)

Közösségi oldalak

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A
közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a
felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.
A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott
tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb.
A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek
vagy szolgáltatások ismertetése.
A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-,
és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.
A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános
profilképe is.
Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.
Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése. Az adatkezelés jogalapja
az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint. Az adatok
megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot,
világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat
tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ
közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.
A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a
böngészőkből.
Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az
adatkezelő.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Adatkezelési információk

A Szolgáltató adatokat saját számítógépen tárol és kezel.
A Szolgáltató egyéb módon (pl. papír alapú tárolás) nem tárol és nem kezel személyes adatot.
Az adatkezelés időtartama: mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul
törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az
érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a
törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő.
Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.
Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti
a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

E-mail küldés

Amennyiben e-mailt küld részünkre, minimálisan az e-mail címe birtokába jutunk, de bizonyos esetekben
elengedhetetlen a név és e-mail cím megadása. Mindez személyes adatkezelésnek minősül.
Az érintett személyes adatokat számítógépünk levelező programjának bejövő leveleket tartalmazó
listájában tároljuk, minimum egy évig, vagy addig az időpontig ameddig Ön bármely közzétett
eléréseinken nem kéri ezen személyes adatokat tartalmazó levelek végleges törlését.
Amennyiben e-mailt küld részünkre, elfogadja a személyes adatkezelésre vonatkozó irányelveinket.
Az adatkezelés célja: Többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.
A regisztrációs adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelésben érintettek köre: e-mail küldő személyek.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez
történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben

Adatkezelési célja

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybe vevő regisztrált felhasználók, valamint és az
Adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja.
A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag
statisztikai célokat szolgál.
Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott
adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
Az Adatkezelő a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag
a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez
használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem
alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

Adatokhoz hozzáférők jogköre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő férhet hozzá.
Az Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Felhasználó előzetes és tájékozott
hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.
Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt
személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős
hatósági kötelezés kötelezi.
Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető
felelőssé.

Adatkezelő felelőssége

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért
kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben
felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E
felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű
felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a Felhasználó
nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog:
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen
jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére
haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást
küldünk.
A helyesbítéshez való jog:
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön
kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail
elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
A törléshez való jog:
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt
haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre
tájékoztatást küldünk.
A zároláshoz való jog:
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az
Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de
legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
A tiltakozáshoz való jog:
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e- mailben tájékoztatjuk.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu URL https://naih.hu

Scroll to Top